• 081-643-4391
  • lssteel91@gmail.com
  • ขาย เหล็กจ๊อย เหล็กโดเวล..

แอล เอส สตีล : ผู้ผลิต เหล็กโดเวล เหล็กจ๊อย เหล็กปลอก 

ที่ตั้งโรงงาน : 69/3 หมู่7 ซอยวัดใหญ่ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปรากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

วิสัยทัศ

บริษัทได้ดำเนินกิจการด้วยนโยบายการบริหารที่ว่า โตไปพร้อมๆกับลูกค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความสำคัญทั้งคุณภาพ ราคาและบริการ มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการ คุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ

  1. ให้บริการเชิงปรึกษาให้ความรู้แก่ลูกค้า
  2. ส่งมอบสินค้ารวดเร็วและตรงเวลา
  3. ประสานงานกับบริษัทลูกค้าเพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด
  4. บริการด้วยความจริงใจ

Things to do differently next time a warning need a paper written though my biggest issue was showing the youtube videos at school with our protective internet blocking system.

Login to your Account